Harta 87 document (in Estonian)

Transcription:

 

ENSV Ülemnõukogu Presiidumi esimees Arnold Rüütlile

 

Harta 87

 

Arvestades asjaolu, et Nõukogude Liit – riik, kus seni oleme elanud – on oma põhiolemuselt ateistlik ja seega salgab Jumala, Tema poolt inimkonnale kehtestatud tõele ja õiglusele rajatud põhimõtted ja tegutseb avalikult Tema eesmärkide vastu, olles jätnud inimeste sugupõlved ilma võimalusest kuulda tõde, mis vabastab, saada lunastatud Jeesuses Kristuses ja leida igavene elu, õnnistus ja eesmärk siinpoolsele elule – mis kõik on meie veendumuste, tõekspidamiste ja usu vastu ja seega ei ole meile enam talutav;

arvestades asjaolu, et seesama riik on oma olemasolu kestel tallanud jalge alla tervete rahvaste – ka eesti rahva – iseseisvuse, vabaduse ja sõltumatuse ning talle Jumalast määratud õiguse ise oma saatuse üle otsustada, olla ise oma peremehed ja oma tuleviku kujundajad, ja kehtestanud siin jumala- ja inimvaenuliku režiimi, mille kestel aastakümneid varjanud inimeste eest nii ajaloolist kui igavikulist tõde ja vale katte all moraalselt ja füüsiliselt püüdnud seda rahvast hävitada – jättes ta ilma võimalusest kuulda kompromissitut Jumala Sõna ja leida lunastus Jeesuses Kristuses, rääkimata kõikidest teistest inimõigustest, mis talle üksikliikmeti kuuluvad, avades kõige sellega meie maa pimedusejõudude laastamisele – olukord, mille edasikestmist meie, kes oleme tunnetanud tõe ja andnud end õigluse teenistusse, ei pea enam võimalikuks;

arvestades asjaolud, et Nõukogude Liit on avalikult Iisraeli ja juutide vaenulik, tegutsedes seega vastu Jumala poolt kavandatud maailmaajaloolisele rahuplaanile ja valmistub koos oma liitlastega sõjaliselt Iisraeli riigile kallale tungima ning õhutab vaenu juutide suhtes, kes Piibli alusel on Jumala omandrahvas ja kellele Jumal on tõotanud selle maa, kuhu Ta neid praegu kõikide rahvaste keskelt kokku kogub, ja pidades silmas tõsiasja, ei iga inimene, kes võtab vastu Kristuse, saab Kristuse läbi ka Iisraeli kodakondsuse õiguse ja kuulub seega vaimse Iisraeli hulka, kes on üks füüsilise Iisraeliga ning et selle inimese püüded ja arusaamad langevad kokku Jumala püüete ja arusaamadega ka poliitilisel areenil ning eriti silmas pidades seda, et eesti rahvas sellise olukorra kestes kistaks samuti kaasa Nõukogude Liidu sõjalistesse avantüüridesse, mis lõppeks needuse ja hävinguga ka meie rahvale, sest on kirjutatud: “Aga sellel päeval ma hävitan kõik paganad, kes tulevad Jeruusalemma kallale!” (Sakaria 12:9) ja “Sest rahvas või kuningriik, kes sind ei teeni, hukkub, seesugused rahvad rüüstatakse sootumaks!” (Jesaja 60:12);

ja lõpuks, kuna Jumala Sõnas – Piiblis – aastatuhandeid tagasi ettekuulutatud aeg, mil Jumala kohtud hakkavad tabama neid, kes Teda ja Ta rahvast vihkavad, on kätte jõudnud ning Jumala Sõna käsib meid: “Minge välja temast, minu rahvas, et te ei saaks tema pattude osaliseks ja et teid ei tabaks tema nuhtlused!” (Ilmutuse 18:4),

siis – olles sõnakuulelikud sellele sõnale ja ilmutusele, mis Ta meile on andnud ja mitte pidades enam kauem võimalikuks selle riigi ja tema eesmärkidega samastuda – ütleme meie, allakirjutanud, lahti Nõukogude Liidu kodakondsusest ja siin valitsevast vaimsusest ja soovime nende olukordade lahenemiseni välja rännata mõnda sellisesse riiki, kus tõde ja inimõigused taolisel kombel jalge alla ei ole tallatud ja kus aktsepteeritakse Jumalat, Tema Sõna, Tema põhimõtteid ja Ta imelist rahuplaani maailma jaoks.

 

Tallinnas, 19. oktoobril 1987.a.

 

Käesoleva dokumendi koopiad on saadetud:

Hr. Ronald Reagan, Ameerika Ühendriikide president

Mihhail Gorbatšov, NLKP KK peasekretär